Hoofdartikel Samenzijn juni 2013

Laatste editie van SamenZijn

De sluiting van drie kerkgebouwen in Den Haag-Zuidwest en de vorming van één nieuwe wijkgemeente heeft zo zijn gevolgen voor alle vijf betrokken wijkgemeenten.
Er zal zeker het nodige veranderen, immers iedere gemeente heeft zijn eigen karakter, sfeer en cultuur. Tot nu toe gaf elke gemeente zijn eigen wijkblad uit. In dit gegeven verschillen de vijf niet, maar de manier waarop hun kerkbladen werden samengesteld verschilde wel degelijk. Dus ook hierin komt nu verandering.

Toen in de loop van 2012 de vorming van één nieuwe wijkgemeente steeds meer gestalte kreeg, werd ook duidelijk dat er ‘iets’ met de verschillende wijkbladen moest gebeuren.
In oktober vorig jaar vond in dit kader een eerste bijeenkomst plaats van de redacties van alle vijf bladen. Belangrijkste vraag die bij deze ontmoeting op tafel lag was: ‘Wordt er straks één gezamenlijk blad uitgegeven, of verzorgt iedere vierplek zijn eigen blad? ”
Al snel bleek dat over dit cruciale punt geen discussie nodig was, omdat iedereen één wijkblad een logische keuze vond, gelet op de ontwikkeling van het nieuwe cluster. Maar met dit besluit alleen ben je natuurlijk nog niet klaar. Een inventarisatie van de verschillende redacties en hun werkwijzen wees uit, dat hiertussen nogal wat verschillen lagen. Denk hierbij b.v. aan: a. wordt het afdrukken uitbesteed of gebeurt dit in eigen beheer;
b. hoe vindt de verspreiding plaats;
c. wat is het afdrukformaat;
d. wat kost een abonnement, enz.

Verschillen in deze aspecten bleken gelukkig niet onoverkomelijk, maar werden wel goed doorgesproken. Hierbij werd een traject afgesproken, waarbij de huidige bladen in mei/juni a.s. voor het laatst verschijnen en – als alles volgens plan verloopt – eind juni het juli/augustus-nummer als eerste gezamenlijke wijkblad voor protestants Den Haag-Zuidwest wordt uitgegeven.In het artikel “Een nieuw begin“ in SamenZijn van vorige maand, staat het nodige vermeld over de redactionele invulling van het nieuwe blad. Als je hier dan leest, dat iedere vierplek een eigen ruimte krijgt voor haar specifieke onderwerpen, dan doet dit denken aan het kerkblad Triangel. Dit was tijdens het Samen Op Weg-proces de gezamenlijke uitgave van de toenmalige wijkgemeenten Sjalom-, Salvator- en Exoduskerk. Iedere gemeente had hierin zijn eigen schrijfruimte. Dit blad werd gedurende enkele jaren aan het eind van de vorige eeuw uitgegeven. Triangel werd vervolgens opgevolgd door Salvatornieuws en Per Missie, welke op hun beurt werden vervangen door SamenZijn. Het nieuwe wijkblad heeft een naam:

Samenklank:
Het wijkblad voor protestants Den Haag-Zuidwest

De redactie van het nieuwe wijkblad heeft uit de 40 ingebrachte namen deze naam gekozen.

De naam Samenklank werd door meerdere gemeente-leden uit verschillende wijkgemeenten voorgesteld en de redactie vond deze naam, die akkoord, eenklank en harmonie inhouden, het beste passen.

Als er meerder tonen harmonieus samenklinken, noem je dat een samenklank.

Als alles volgens plan verloopt zal het eerste nummer (juli-augustus) eind juni van de pers rollen. We vertellen er nu niet teveel over maar u zult verrast zijn.

Het eerste nummer van SamenZijn verscheen in december 2010 en nu twee en een half jaar later, leest u alweer de laatste editie van ons Samenzijn. Er is in deze relatief korte periode toch wel het nodige gebeurd met onze gemeente. En de komende periode wachten ons weer belangrijke veranderingen.
Wij hopen u straks als breed samengestelde nieuwe redactie weer met het nieuwe blad – er is met succes naar een passende naam gezocht – van het nieuws en de nodige informatie te kunnen voorzien.

Bas Steenks